Czym jest integracja?

Niepubliczne Przedszkole ,,Bajka” realizuje założenia edukacji włączającej w myśl idei wspólnego i równego dostępu wszystkich dzieci do wychowania i edukacji, niezależnie od ich stanu zdrowia oraz specyficznych potrzeb i ograniczeń.

Naszym celem jest stworzenie optymalnego środowiska do stymulacji rozwoju psychofizycznego wszystkich dzieci, w tym także o specjalnych potrzebach edukacyjnych: autyzm, autyzm atypowy, zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawności sprzężone – dzieci niedosłyszące, niedowidzące oraz z innymi niepełnosprawnościami po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej. Jest to możliwe przez stopniowe włączanie dzieci do grupy rówieśniczej* oraz dzięki realizacji indywidualnego programu terapii, tak by umożliwić im w przyszłości możliwie najpełniejsze włączanie w życie społeczne oraz dalszą edukację.

Integracja zakłada objęcie profesjonalną opieką rodzin i dzieci niepełnosprawnych, ale także szerzenie wiedzy i budowanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności u pełnosprawnych rówieśników. Ideą jest wychowywanie dzieci w duchu tolerancji i szacunku wobec praw innych osób.

* O zapisaniu dziecka do grupy rówieśniczej decyduje poziom jego funkcjonowania psychofizycznego.

Terapia

Podczas pobytu dziecka w Przedszkolu pragniemy zapewnić naszym przedszkolakom jak najlepsze środowisko rozwoju, co jest możliwe dzięki intensywnemu programowi terapeutycznemu, realizowanego podczas zajęć indywidualnych oraz, o ile to możliwie, w grupie przedszkolnej. Każde dziecko jest pod opieką wykwalifikowanego terapeuty, który po ustaleniu sfer deficytowych oraz jego mocnych stron, czuwa nad przebiegiem procesu edukacyjno-terapeutycznego.

W Niepublicznym Przedszkolu ,,Bajka” korzystamy z różnorodnych metod pracy z dzieckiem. Każda z metod dobierana jest indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka, tak by zapewnić mu możliwie największy rozwój. Planowanie procesu terapeutycznego poprzedzone jest wywiadem z rodzicami, obserwacją dziecka oraz konsultacjami terapeuty prowadzącego z zespołem profesjonalistów – nauczycieli, oligofrenopedagogów, terapeutów, terapeuty integracji sensorycznej, logopedy i psychologa, którzy posiadają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, tak by zapewnić najwyższą jakość świadczonych przez siebie usług.

W pracy z dziećmi korzystamy z następujących form terapii:

  • Stosowana Analiza Zachowania – terapia behawioralna
  • Logoterapia
  • Integracja sensoryczna
  • Terapia polisensoryczna z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata
  • Ruch Rozwijający W. Sherborne
  • Metoda Dobrego Startu
  • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)
  • Kynoterapia
  • Arteterapia – bajkoterapia, muzykoterapia, rzeźba, malarstwo, grafika oraz wiele innych
  • Gimnastyka korekcyjna

Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach na basenie pod opieką wykwalifikowanych instruktorów oraz rehabilitanta.

Punkt konsultacyjny

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przy Niepublicznym Przedszkolu ,,Bajka” stworzony został Punkt konsultacyjny, w którym oferujemy bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci nie objętych pomocą terapeutyczną na terenie naszej Placówki.

W ramach konsultacji jeden z terapeutów przybliży rodzicom działalność Przedszkola oraz przedstawi ofertę terapeutyczną. W tym samym czasie dziecko będzie pod fachową opieką drugiego terapeuty, który na podstawie obserwacji dziecka, przekaże rodzicom ustne zalecenia do dalszej pracy.

Na konsultacje można umawiać się telefonicznie (nr tel.: 512 376 545 Adrianna Zielińska, 664 658 846 Arleta Torzecka-Duła, 692 699 190 Anna Donarska) lub przez e-mail info@bajka.bydgoszcz.pl.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Na terenie Niepublicznego Przedszkola ,,Bajka” organizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów w oparciu o różnorodne metody pracy z dzieckiem.

Do zakwalifikowania dziecka na zajęcia konieczna jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez zespół orzekający publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.