Bajka

Terapie

TERAPIE:

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWR)

W naszym Centrum realizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka. Są to zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne, które dotyczą dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Pracujemy z podopiecznymi od chwili wydania opinii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (autyzm, wady wymowy, opóźniony rozwój intelektualny, dysfunkcje narządów ruchu, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).

Neurologopeda 80 zł/45 min

DIAGNOZA –  Diagnoza obejmuje ocenę rozwoju mowy dziecka oraz prognozę czasu trwania terapii i podanie zakresu ćwiczeń.

TERAPIA WAD WYMOWY – Usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju np.
Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r
Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k
Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g
Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.
Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte)

TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJITerapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń, które występują u dzieci, u których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona.
Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych. Celem spotkań jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, często wywołanie spontanicznej artykulacji, praca nad rozwojem mowy, eliminacja przyczyn niechęci do mówienia (w tym logofobii).

Terapia obejmuje:

  • Dzieci zagrożone autyzmem

  • Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  • Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy

  • Dzieci z alalią i afazją dziecięcą

  • Dzieci z porażeniem mózgowym

  • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

  • Dzieci z Zespołem Aspergera

  • Dzieci z Zespołem Downa

Dzieci z zaburzeniami dyzartrycznymi

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – Gimnastyka buzi i języka ma na celu usprawnienie pracy narządów artykulacyjnych (warg, języka), co przekłada się na poprawę artykulacji poszczególnych głosek, jak i poprawną i zrozumiałą wymowę.

Wczesna nauka czytania z wykorzystaniem elementów metody symultaniczno – sekwencyjnej

Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii angażujących wielozmysłowe uczenie się: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.

Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. 

Wielką korzyść odnoszą dzieci w wieku przedszkolnym o opóźnionym rozwoju mowy, mający wadą słuchu, o niższej sprawności intelektualnej, a zwłaszcza dzieci „ryzyka dysleksji”.

Program zajęć obejmuje: ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ruchowe, ruchowo – słuchowe (rytmiczne) i ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Podczas tych ostatnich dzieci śpiewając piosenkę lub recytując wierszyk/rymowankę rysują figury geometryczne lub piszą litery i cyfry.

Terapia pedagogiczna 60 zł/45 min

Zajęcia zwane korekcyjno – kompensacyjnymi, których celem jest:

– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,

– eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki,

– eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji,

– stymulowanie rozwoju dziecka,

– stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho-motorycznych,

 

Terapia behawioralna 80 zł/45 min

Terapia behawioralna jest jedną z głównych metod leczenia autystycznych dzieci. Zalecane jest zwłaszcza we wczesnej interwencji czyli w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia. Celem jest przede wszystkim nauczenie dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i możliwie łatwego przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia.

 

 

Integracja sensoryczna 80 zł/45 min

Twórcą teorii Integracji Sensorycznej jest A.J. Ayres.

Psycholożka, terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. W latach sześćdziesiątych XX wieku zainteresowała się wpływem integracji sensorycznej oraz zaburzeniami planowania ruchu na codzienne funkcjonowanie dzieci.

Definiuje ona integracje sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg w wyniku otrzymanych informacji ze wszystkich zmysłów , prawidłowej ich segregacji, interpretacji odpowiada adekwatną reakcją.

Prawidłowa reakcja pozwala nam sprostać nowym wyzwaniom. Gdy nasza praca nie musi być skierowana na przetrwanie możemy wykorzystywać zdobyte wrażenia sensoryczne, w takich działaniach jak ruch uczenie się , zabawa, praca i relacje z innymi ludźmi.

Zaburzenia integracji sensorycznej zwane są zaburzeniami przetwarzania sensorycznego , czyli nieefektywnym odbiorem i organizacją informacji sensorycznych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego .

 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej 280zł

 

Psycholog 70 zł/45 min

 

Metoda Knillów (zajęcia grupowe) 40zł/45 min 

Są to zajęcia opieracjące się na aktywności ruchowej dziecka i terapeuty, połączone ze specjalnie skomponowaną muzyką, która stymuluje, skupia uwage dziecka i tworzy poczucie przewidywalności sytuacji.

 

Weronika Sherborne (zajęcia grupowe) 40 zł/45min

Metoda ta polega na rozwoju poprzez rozmaite ćwiczenia fizyczne i zadania ruchowe. Poprzez ruch dziecko:

– poznaje własne ciało,

– poznaje przestrzeń wokół siebie,

– zdobywa pewność siebie,

– zdobywa poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,

– nawiązuje kontakt,

– uczy się współpracy z druga osobą
– zyskuje zaufanie do grupy

 

Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe) 70 zł/45 min

Są to zajęcia z dziećmi, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, mają problem z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych, potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności społecznych. Celem zajęć jest:

– kształtowanie poczucia własnej wartości,

– rozwój adekwatnej samooceny,

– nawiązywanie relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

– rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania,

– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz rozwiązywanie konfliktów,

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontroli emocji.

 

Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R 150 zł

Diagnoza opiera się na sferach najbliższego rozwoju dziecka od 6 miesiąca życia do 7 roku życia. Celem jest pokazaniem nam czego dziecko jest w stanie nauczyć się w najbliższym czasie. Dane umiejętności dziecko już posiada i wykonuje z pomocą osoby dorosłej lub z podpowiedzią. Ocena poziomu w siedmiu sferach rozwoju tj. naśladownictwo, percepcja, motoryka duża, motoryka mała, koordynacja wzrokowo – ruchowa, funkcje poznawcze, komunikacja (mowa bierna i czynna). Umożliwia również diagnozę zachowań dziecka: nawiązywanie kontaktów, zainteresowanie zabawą i przedmiotami, reakcje na bodźce i mowę,

 

Terapia rozwoju psychoruchowego KORP (2 spotkania do 60 minut) 200 zł

Karty Osiągnięć Rozwoju Psychoruchowego są narzędziem do wstępnej oceny rozwoju dziecka od 1 miesiąca życia do 11 roku życia. Przy ich pomocy diagnozuje się czy rozwój dziecka rozwija się harmonijnie. Przeprowadzona diagnoza kończy się stworzeniem profilu dziecka, który ukazuje nam jakie sfery rozwoju są prawidłowe, a które są opóźnione. W przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem podejmujemy szybką interwencję, celem podjęcia odpowiedniej terapii. Sfery rozwoju, które pozwolą ocenić dane umiejętności:

– rozwój ruchowy

– motoryka precyzyjna i lateralizacja

– spostrzeganie wzrokowe

– koordynacja wzrokowo – ruchowa

– komunikowanie się i mowa

– emocje i relacje społeczne

– umiejętności przedszkolne

– umiejętności szkolne

 

Powrót