Bajka

Terapeuci

 

mgr Ania Dankowiakowska – oligofrenopedagog, terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą. Ukończyłam studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Odbyłam szkolenia: terapia i edukacja dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej, terapia ręki I i II stopnia, wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, stosowana analiza zachowania – trening czystości dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R, VB-MAPP – ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii, PECS – szkolenie podstawowe, metody wywoływania głosek oraz ryzyko dysleksji – diagnoza i profilaktyka.

Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, porażeniem mózgowym oraz z zaburzeniami ogólnorozwojowymi. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, a postępy wynikające z naszej wspólnej pracy motywują mnie do dalszego działania. Kieruje się przekonaniem, że dobro dziecka jest najważniejsze.

 

 

 

mgr Samanta Figiel – terapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Ukończyłam III- stopniowy  kurs z terapii behawioralnej, Treningu Umiejętności Społecznych oraz diagnozy i terapii ręki I i II stopnia. Brałam udział w szkoleniach dotyczących: treningu czystości; treningu jedzenia; treningu umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi; komunikacji alternatywnej/wspomagającej PECS; zabawy inspirującej rozwój oraz VB – MAPP – Oceny osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii. Uzyskałam także uprawnienia do wykorzystywania narzędzi do diagnozowania dzieci: KORP i Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Ukończyłam również następujące szkolenia z Metody Krakowskiej: Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania, Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii oraz Metoda wywoływania głosek.

Obecnie rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku: Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

W pracy zawodowej jestem osobą konsekwentną, ale kieruję się przede wszystkim sercem. Każdy postęp mojego podopiecznego przynosi mi wiele radości i satysfakcji.

 

 

 

mgr Agata Pietrzak – terapeuta, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. 

W Przedszkolu Niepublicznym Bajka jestem terapeutą. Ukończyłam III- stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej. Zrealizowałam kursy: system Językowo-Migowy na poziomie KSS I;„Terapia ręki” I i II stopień; ,,Picture exchange communication system’’ – PECS; VB-MAPP ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii; Diagnozy dysleksji; Diagnoza i ocena Funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjnych PEP-R; Metoda wywoływania głosek; szkolenie ,,Trening jedzenia”; ,,Trening umiejętności społecznych”; Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP). Kursy z pierwszej pomocy. 

Każdy dzień z dziećmi, jest dla mnie nową niepowtarzalną przygodą, a uśmiechy moich podopiecznych inspirują mnie do dalszych działań.

 
 

 

mgr Adrianna Szymańska –  oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jestem oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, specjalistą z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Brałam udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, dysleksji – diagnoza i profilaktyka, terapii i edukacji dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi dysfunkcjami ogólnorozwojowymi z wykorzystaniem analizy behawioralnej. Ukończyłam kursy z zakresu diagnozy i terapii ręki, oceny osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii – VB-MAPP, treningu jedzenia, treningu czystości, metody werbo-tonalnej, komunikacji alternatywnej PECS, treningu umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz z zakresu diagnozy i oceny dzieci z deficytami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R.

Ponadto ukończyłam następujące szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej: ćwiczenia funkcji wzrokowych, symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania oraz metoda wywoływania głosek.

Praca z dziećmi jest moją pasją, którą realizuję każdego dnia, aby poprawić jakość funkcjonowania dziecka.

 

 

 

mgr Milena Mikołajczyk -nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika rewalidacyjna- oligofrenopedagogika. Aktualnie uczęszczam na studia podyplomowe z surdo- i tyflopedagogiki.

Ukończyłam trzystopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi oraz diagnozy i terapii ręki. Brałam udział w szkoleniu z terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym, szkoleniu z Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz (I stopień), szkoleniu pt. „ Zespół Aspergera i Autyzm- czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?”, kursie doskonalącym z Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, treningu jedzenia oraz treningu umiejętności społecznych. Ponadto uczestniczyłam w warsztatach pt. „ Edukacja i terapia dziecka z Zespołem Aspergera”, „ Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”, „ Jak nauczyć dzieci sztuki wyrażania emocji”, „ Wczesne wspomaganie rozwoju szansą na lepszy start”. Uzyskałam także uprawnienia do wykorzystywania narzędzi do diagnozowania dzieci KORP.

Praca z dziećmi od zawsze sprawiała mi wiele radości. Uśmiech dzieci jest największą nagrodą jaką możemy otrzymać za naszą pracę. Cechuje mnie spokój i upór w dążeniu do celu. Uważam, że każde dziecko musi mieć możliwość i czas, aby rozwijać się we własnym tempie, a ja jestem po to, by mu w tym pomóc.

 

 

                                 

mgr Paula Krzyżaniak– pedagog, resocjalizator, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, trener rozwijania umiejętności społecznych, terapeuta

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki i resocjalizacji oraz studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i  oligofrenopedagogiki. Obecnie uczęszczam na studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej.

Jestem osobą ambitną, dążącą do realizacji wyznaczonych celów. Uważam, że w pracy z dziećmi niezmiernie ważne jest ciągłe poszerzanie wiedzy. Ukończyłam trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, certyfikowane szkolenie ,,trener umiejętności społecznych TUS SST (social skills training),  szkolenie z Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz (I stopień), szkolenie z alternatywnej i wspomagającej formy komunikacji MAKATON (poziom podstawowy), szkolenie z diagnozy i terapii ręki (I i II stopień), szkolenie ,,trening jedzenia”, szkolenie z rozwijania koncentracji uwagi i uważności z wykorzystaniem metody P. Dennisona, szkolenie z arteterapii oraz szkolenie ,,Zespół Aspergera i Autyzm, czyli jak pracować z dzieckiem zagadką”. Uzyskałam także uprawnienia do wykorzystywania narzędzi do diagnozowania dzieci KORP.

W Przedszkolu Niepublicznym ,, Bajka’’ jestem terapeutą.  Podczas terapii najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka, dlatego staram się dostosować formy pomocy do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznego.  Każdy, nawet najmniejszy sukces dziecka sprawia mi ogromną radość. Na co dzień kieruję się dewizą – ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” (J. Korczak).

 

 

mgr Joanna Woźniak- terapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji  przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ukończyłam  trzystopniowy kurs terapii i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej;  kurs  Metody Dobrego Startu pod kierownictwem prof. Marty Bogdanowicz ; kurs alternatywnej formy komunikacji MAKATON (poziom podstawowy); trening jedzenia; posiadam też certyfikat pierwszego stopnia  Metody  fonogestów „Mówmy z Fonogestami”. Brałam także udział w szkoleniu  z terapii ręki  i zaburzeń motoryki małej  I i II stopnia: diagnoza – terapia – masaż; szkoleniu z prowadzenia treningów umiejętności społecznych; szkoleniu specjalistycznym „Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna”.

Moim celem zawsze była praca z dziećmi. Ona daje mi ogromną satysfakcję i  poczucie spełnienia zawodowego. Największą  nagrodą jest dla mnie uśmiech moich podopiecznych. Zależy mi  na dobru, a przede wszystkim na rozwoju dzieci.

                             

Powrót