Bajka

Terapeuci

 

 

Przedstawiamy nasz zespół

 

 

 

 

 

mgr Anna Dankowiakowska – oligofrenopedagog, terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą. Ukończyłam studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Odbyłam następujące szkolenia: terapia i edukacja dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej, trening umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, terapia ręki I i II stopnia, wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, stosowana analiza zachowania – trening czystości dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, trening jedzenia, diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R, VB-MAPP – ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii, PECS – szkolenie podstawowe, metody wywoływania głosek, metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania opracowanej przez prof. zw. dr hab. Jagodę Cieszyńską, ryzyko dysleksji – diagnoza i profilaktyka oraz szkolenie zmysły w czasach nadmiaru – czyli co warto wiedzieć o przestymulowaniu

Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, a postępy wynikające z naszej wspólnej pracy motywują mnie do dalszego działania. Kieruje się przekonaniem, że dobro dziecka jest najważniejsze.

 

 

 

 

mgr Samanta Figiel– terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej. Obecnie studiuję logopedię.

 

Ukończyłam III- stopniowy kurs z terapii behawioralnej, treningu umiejętności społecznych oraz diagnozy i terapii ręki I i II stopnia. Brałam udział w szkoleniach dotyczących: treningu czystości; treningu jedzenia; treningu umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi; komunikacji alternatywnej/wspomagającej PECS; zabawy inspirującej rozwój oraz VB-MAPP- oceny osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii. Uzyskałam także uprawnienia do wykorzystywania narzędzi do diagnozowania dzieci: KORP i Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Ukończyłam również następujące szkolenia z Metody Krakowskiej: symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania; ćwiczenia funkcji wzrokowych- rozwojowe programowanie terapii oraz metoda wywoływania głosek.

 

W pracy z dziećmi jestem osobą konsekwentną, ale kieruje się przede wszystkim sercem. Każdy postęp mojego podopiecznego przynosi mi wiele radości i satysfakcji.

 

 

 

 

mgr Krystyna Gollob – mgr Fizjoterapii, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Moja historia z fizjoterapią zaczęła się już w wieku przedszkolnym. Ze względu na ryzyko złamania kości, nie mogłam skakać, biegać ani chodzić, przez okres dwóch lat. W pewnym stopniu potrafię więc zrozumieć trudności dzieci z niepełnosprawnością. Mimo ograniczeń ruchowych znalazłam sposób na zabawę i radosne dzieciństwo. Na co dzień w pracy z dziećmi kieruję się myślą: „Najlepszym spadkiem, jaki możemy pozostawić naszym dzieciom, są szczęśliwe wspomnienia.” (Og Mandino). Podczas zajęć prowadzonych przeze mnie, dzieci bawiąc się, ćwiczą motorykę, siłę mięśni oraz eksplorują otaczające je bodźce dotykowe, przedsionkowe, proprioceptywne, wzrokowe, słuchowe i węchowe.

Ukończyłam: Studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, Studia Podyplomowe na kierunkach Integracja Sensoryczna, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Przygotowanie Pedagogiczne, Warsztaty stymulacji rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne, Kurs Terapii Ręki I i II moduł, Kurs Terapii Behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Kurs PNF ( metoda rehabilitacji proprioceptywno nerwowo – mięśniowego torowania ruchu). Swoją wiedzę czerpię również z wykładów i warsztatów naukowych. Uczestniczyłam w: Kongresie Reha Plus o tematyce „Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej , integracja sensoryczna” oraz Konferencji Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej o tematyce ” Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii Integracji Sensorycznej „. Obecnie jestem w trakcie Kursu NDT Bobath. To neurorozwojowa metoda rehabilitacji wykorzystywana w fizjoterapii pediatrycznej, celem wpływania na napięcie mięśni, hamowania nieprawidłowych odruchów oraz wspomagania ruchu.

Praca terapeutyczna to dla mnie droga, w kierunku polepszania jakości życia moich podopiecznych oraz samokształcenia w zakresie oddziaływań terapeutycznych.

 

 

 

 

mgr Paula Krzyżaniak– magister pedagogiki i resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trener rozwijania umiejętności społecznych, terapeuta pedagogiczny

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki i resocjalizacji oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,  edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz diagnozy i terapii pedagogicznej. Posiadam także uprawnienia do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).

Jestem osobą ambitną, dążącą do realizacji wyznaczonych celów. Uważam, że w pracy z dziećmi niezmiernie ważne jest ciągłe poszerzanie wiedzy.

 Ukończyłam trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, certyfikowane szkolenie ,,trener umiejętności społecznych TUS SST (social skills training),  szkolenie z Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz (I stopień), szkolenie z alternatywnej i wspomagającej formy komunikacji MAKATON (poziom podstawowy), szkolenie z masażu, diagnozy i terapii ręki oraz zaburzeń motoryki małej (I i II stopień), szkolenie ,,trening jedzenia”, który przeznaczony jest dla dzieci z wybiórczością pokarmową, szkolenie z rozwijania koncentracji uwagi i uważności z wykorzystaniem metody P. Dennisona (kinezjologia edukacyjna), szkolenie z arteterapii oraz szkolenie ,,Zespół Aspergera i Autyzm, czyli jak pracować z dzieckiem zagadką”. 

Uzyskałam także uprawnienia do diagnozowania dzieci  narzędziem KORP (karty oceny rozwoju psychoruchowego), czyli standaryzowanym narzędziem służącym do diagnozy funkcjonalnej dziecka od pierwszego miesiąca do 9 roku życia. Dzięki temu badaniu można ocenić etap rozwojowy na którym znajduje się dziecko,  określić sfery prawidłowego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, nieprawidłowości i dysharmonie.

Obecnie pracuje jako  terapeuta. Podczas terapii najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka, dlatego staram się dostosować formy pomocy do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznego.  Każdy, nawet najmniejszy sukces dziecka sprawia mi ogromną radość. Na co dzień kieruję się dewizą – ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” (J. Korczak).

 

 

 

 

mgr Milena Mikołajczyk -nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta

Posiadam dyplom potwierdzający ukończenie studiów licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika rewalidacyjna- oligofrenopedagogika.  Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki, diagnozy, edukacji i terapii dzieci z autyzmem oraz diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej.

Ukończyłam trzystopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz diagnozy i terapii ręki. Brałam udział w szkoleniu z terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym, szkoleniu z Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz (I stopień), szkoleniu pt. „ Zespół Aspergera i Autyzm- czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?”, kursie doskonalącym z Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, treningu jedzenia oraz treningu umiejętności społecznych. Uzyskałam także uprawnienia do wykorzystywania narzędzi do diagnozowania dzieci KORP. Ukończyłam kurs pierwszego stopnia z metody fonogestów oraz z zakresu pracy nad zachowaniami trudnymi w szkole i przedszkolu. Jestem trenerem Sensoplastyki 1-go stopnia. Ponadto uczestniczyłam w warsztatach pt. „ Edukacja i terapia dziecka z Zespołem Aspergera”, „ Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”, „ Jak nauczyć dzieci sztuki wyrażania emocji”, „ Wczesne wspomaganie rozwoju szansą na lepszy start”.

Praca z dziećmi od zawsze sprawiała mi wiele radości. Uśmiech dzieci jest największą nagrodą jaką możemy otrzymać za naszą pracę. Cechuje mnie spokój i upór w dążeniu do celu. Uważam, że każde dziecko musi mieć możliwość i czas, aby rozwijać się we własnym tempie, a ja jestem po to, by mu w tym pomóc.

 

 

 

 

mgr Anna Olczak – neurologopeda, pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Ukończone studia:

Pedagogika o spec. Logopedia I st. ( lic. ) , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Pedagogika o spec.  Logopedia II st. ( mgr ) , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Neurologopedia, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Szczecin

Kursy, szkolenia:

Terapia sygmatyzmu międzyzębowego

Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i terapia

Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r. ż. 

Terapia behawioralna I, II i III stopnia

Połykanie i pozycja spoczynkowa języka

Diagnoza i programowanie terapii logopedycznej dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu

Terapia pacjenta z problemem nadmiernego ślinienia się

Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne

 

 

 

 

mgr Adrianna Szymańska –  oligofrenopedagog, tyflopedagog, pedagog resocjalizacyjny, terapeuta oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych 

 

Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Brałam udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, dysleksji – diagnoza i profilaktyka, terapii i edukacji dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi dysfunkcjami ogólnorozwojowymi z wykorzystaniem analizy behawioralnej. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam kursy z zakresu techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), Trening Umiejętności Społecznych (TUS), diagnozy i terapii ręki, tyflotechniki, oceny osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii – VB-MAPP, treningu jedzenia, treningu czystości dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, komunikacji alternatywnej PECS oraz z zakresu diagnozy i oceny dzieci z deficytami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R. 

Ponadto ukończyłam następujące szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej: ćwiczenia funkcji wzrokowych, symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania oraz metoda wywoływania głosek.

Praca z dziećmi jest moją pasją, którą realizuję każdego dnia, aby poprawić jakość funkcjonowania w życiu codziennym dziecka.

 

 

 

 

mgr Jarosława Trzaskawka – neurologopeda, logopeda ogólny, filolog języka polskiego

Wykształcenie:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
studia licencjackie: Filologia polska, spec. Logopedia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia magisterskie: Filologia polska, spec. Językoznawcza: Logopedia ogólna; spec. Nauczycielska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe: Neurologopedia

Konferencje, szkolenia, warsztaty:

warsztat: „Rola oddechu, prawidłowej emisji głosu i operowania prozodycznymi elementami wypowiedzi w terapii jąkania dorosłych”

Ogólnopolski Kongres Logopedyczny „Interdyscyplinarne badania nad neurorehabilitacją dorosłych”

konferencja „Komunikacja podstawą edukacji”

warsztat „Logopedyczna giełda pomysłów”

I Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne „Diagnoza logopedyczna – nowe narzędzia, nowe perspektywy”

szkolenie „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka”

konferencja „Wyzwania współczesności. Społeczny odbiór i funkcjonowanie osób z wadami wymowy”

szkolenie „Alternatywne metody w terapii logopedycznej”

szkolenie „Giełda pomysłów logopedycznych”

konferencja „Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy – nauczyciel w pracy z młodym człowiekiem a wyzwania XXI wieku”

szkolenie „Efektywne Metody Wywoływania Głosek”

warsztat „Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”

szkolenie „Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo literowego”

szkolenie „Skuteczna diagnoza i terapia afazji rozwojowej (dziecięcej)”

szkolenie „Efektywne metody terapii rotacyzmu”

szkolenie „Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”

szkolenie „Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem”

szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I)”

szkolenie „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”

webinar „Zespół Downa – cechy dysmorficzne oraz umiejętności prymarne i sekundarne”

szkolenie „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”

szkolenie „Kiedy do logopedy? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzania diagnozy logopedycznej”

szkolenie „Słuch w diagnozie i terapii logopedycznej”

szkolenie „Logopedia i terapia pedagogiczna – razem dla rozwoju mowy”

szkolenie „Trening funkcjonalnej komunikacji”

szkolenie „Rodzic – klucz do sukcesu każdej terapii. Praca z trudnym rodzicem”

szkolenie „Podstawy pozytywnej dyscypliny w pracy terapeutycznej”

szkolenie „Jak pracować nad uzyskaniem wertykalno-horyzontalnej pozycji języka”

szkolenie „Czy trudności z jedzeniem mogą mieć wpływ na opóźniony rozwój mowy?”

szkolenie „Echolalia – przegląd badań”

szkolenie „Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy”.

 

 

 

 

mgr Joanna Woźniak- terapeuta, resocjalizator,  pedagog specjalny, nauczyciel edukacji  przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ukończyłam studia z zakresu resocjalizacji z profilaktyką społeczną, studia magisterskie na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe na kierunku pedagogiki specjalnej , a także na kierunku  diagnozy, terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Dodatkową wiedzę zdobyłam poprzez ukończenie trzystopniowego kursu terapii i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej;  kursu  Metody Dobrego Startu pod kierownictwem prof. Marty Bogdanowicz ; kursu alternatywnej formy komunikacji MAKATON (poziom podstawowy); kursu  treningu jedzenia; posiadam też certyfikat pierwszego stopnia  Metody  fonogestów „Mówmy z Fonogestami”. Brałam także udział w szkoleniu  z zakresu terapii ręki  i zaburzeń motoryki małej  I i II stopnia: diagnoza – terapia – masaż; posiadam certyfikat trenera umiejętności społecznych z uwzględnieniem osób ze spektrum  autyzmu i zespołem aspergera; certyfikat ukończenia szkolenia z testu Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP; uczestniczyłam też w szkoleniu specjalistycznym „Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna”. Moim celem zawsze była praca z dziećmi. Ona daje mi ogromną satysfakcję i  poczucie spełnienia zawodowego. Największą  nagrodą jest dla mnie uśmiech moich podopiecznych. Zależy mi  na dobru, a przede wszystkim na rozwoju dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Powrót
Współpracujemy
BenefitSystems
Partnerzy
BenefitSystems

BenefitSystems

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne "Bajka"

ul. Szczęśliwa 7
85-794 Bydgoszcz
tel: 52 344 74 90
email:
info@bajka.bydgoszcz.pl