Bajka

Terapeuci

Koordynator terapeutów

mgr Agnieszka Matysiak – pedagog specjalny, terapeuta. 

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Bydgoskiej Edukacja i Rewalidacja Upośledzonych Umysłowo, Studia podyplomowe z Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, Terapii pedagogicznej, Tyflopedagogiki oraz Surdopedagogiki. Uważam, że rozwój osobisty jest niezwykle ważny w pracy z dziećmi. Z tego też względu staram się cały czas podnosić kwalifikacje. Brałam udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach dotyczących wczesnej interwencji, diagnozy, terapii zachowań trudnych, komunikacji i zabawy dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami ogólnorozwojowymi. W pracy zawodowej kieruje się przekonaniem, iż praca z dziećmi wnosi w życie dorosłego człowieka powiew świeżości i pobudza do kreatywnego myślenia.

Ukończone kursy i szkolenia:

„Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem” – dr. Monika Suchowierska – Stephany, „Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem” – dr. Monika Suchowierska – Stephany, mgr. Katarzyna Bąbik, „ Trening czystości dla dzieci ze specjalnymi potrzebami’ – dr.Monika suchowierska – Stephany, „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” – IWRD, „Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym ” – IWRD, „Terapia ręki” I i II stopień – Acentrum, „Autyzm w szkole” – konferencja, „ Autyzm- interakcje – porozumienie – dialog” – konferencja , „Zrozumieć autyzm w ujęciu handle” – The Handle Institute, „Podstawy handle w zaburzeniach neurorozwojowych” – The Handle Institute, „Diagnoza różnicowa autyzmu i zespołu Aspergera” –dr. Marta Korendo, „Trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi”, „ Logorytmika jako metoda stymulująca rozwój lingwistyczny dziecka „ – I i II stopień , „Zabawa inspirująca rozwój”, „Diagnoza i ocena Funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia , w oparciu i Profil Psychoedukacyjnych PEP-R”, „Metody Lebox do wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji”, „Metoda Knillów” – Educo, „Wieloprofilowana pomoc osobom ze spektrum autyzmu” – konferencja, „Autyzm – efektywne sposoby uczenia w praktyce i badanich” – sympozjum naukowe, „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej” – konferencja, „Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy”, ,,Picture exchange communication system’’ – PECS, ,,Kinezjologia edukacyjna – Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison”, ,,Trening umiejętności społecznych”, ,,Starsze przedszkolaki – Jak skutecznie je wychować I kształcić w przedszkolu’’, ,,Jeśli nie zespól Aspergera, to co?” – konferencja, ,,Metoda Warnkego”, ,,Terapia Funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu u dzieci z dysfunkacjami w rozwoju sensomotorycznym’’ – mgr Bożena Odowska – Szlachcic, ,,Mówimy z fonogestami”, „Mózgowe porażenie dziecięce – diagnostyka i terapia” – konferencja, „ Tyflotechnika”, „ Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, „ Dziecięca matematyka w przedszkolu” – konferencja, „Trudne pytania…dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” – konferencja, „Współczesny żłobek – pomysły , wyzwania, dobre praktyki” – konferencja, „ Korp – karty oceny rozwoju psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1.miesiąca do końca 9. roku życia”, „Metoda Symultaniczno – Sekwencyjna Nauki Czytania” – metoda krakowska, „ Ćwiczenia funkcji wzrokowe – rozwojowe programowanie terapii” – metoda krakowska, „ Metody wywoływania głosek” – metoda krakowska,  „Drogi i mosty.Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD” – konferencja, „VB – Mapp Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii.

 

mgr Ania Dankowiakowska – oligofrenopedagog, terapeuta. 

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą. Ukończyłam studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Odbyłam szkolenia: terapia i edukacja dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej, terapia ręki I i II stopnia, wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, stosowana analiza zachowania – trening czystości dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R, VB-MAPP – ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii, PECS – szkolenie podstawowe, metody wywoływania głosek oraz ryzyko dysleksji – diagnoza i profilaktyka.

Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, porażeniem mózgowym oraz z zaburzeniami ogólnorozwojowymi. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, a postępy wynikające z naszej wspólnej pracy motywują mnie do dalszego działania. Kieruje się przekonaniem, że dobro dziecka jest najważniejsze.

 

 

mgr Arleta Torzecka – Duła – oligofrenopedagog, terapeuta. 

Jestem absolwentką pedagogiki. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.  Ponadto ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Sopocie dwuletnie studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania, gdzie odbyłam staż kliniczny w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych.Aktualnie jestem studentką studiów podyplomowych: Logopedia Ogólna. Ukończyłam również kursy kwalifikacyjne m.in.: „Terapia ręki”, „ System języka Migowego na poziomie KSS I ”, „Trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi”, „ III stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania”, „ Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”, „Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi”, „Udzielanie Pierwszej Pomocy”, „ Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R”.

 

Brałam również udział w warsztatach dotyczących:  „Metody Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki Czytania”,     „ Wykorzystywanie elementów metody werbo- tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I i II” .

Ponadto uzyskałam certyfikat ESOL Skills for life- Level 2 – English for Speakers of Other Languages wydany przez Uniwersytet Cambridge.

Praca jest moją wielką pasją, dlatego podchodzę do swoich dzieci z wielką wyrozumiałością, ciesząc się każdym, choćby najmniejszym ich sukcesem. Dążę do tego, aby jak najlepiej zrozumieć trudności dziecka oraz wspierać jego mocne strony.

 

 Samanta Figiel – socjolog, oligofrenopedagog, terapeuta

Jestem socjologiem, oligofrenopedagogiem, specjalistą z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem. Ukończyłam kurs z terapii behawioralnej oraz diagnozy i terapii ręki I i II stopnia. Brałam udział w szkoleniach dotyczących: treningu czystości; treningu jedzenia; treningu umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi; komunikacji alternatywnej/wspomagającej PECS; zabawy inspirującej rozwój oraz VB – MAPP – Oceny osiągania kamieni milowych rozwoju i planowania terapii. Uzyskałam także uprawnienia do wykorzystywania narzędzi do diagnozowania dzieci: KOPR i Profil Psychoedukacyjny Pep-r. Ukończyłam również następujące szkolenia z Metody Krakowskiej: Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania, Cwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii oraz Metoda wywoływania głosek. W swojej pracy zawodowej kieruje się pięknymi sentencjami Janusza Korczaka, a każde kolejne osiągnięcia moich podopiecznych dają mi wiele radości i satysfakcji.

 

 

mgr Marta Kulińska- Zboralska – neurologopeda

Jestem pełną energii i ambitną neurologopedą. Ukończyłam Pedagogikę o specjalności Logopedia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną na Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończyłam wiele kursów m.in. III – stopniowy kurs doskonalący Terapia behowioralna dzieci z autyzmem (IWRD Gdańsk), III – stopniowy kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu (PTD Gdańsk) oraz byłam na wielu warsztatach m.in. Praca z dzieckiem autystycznym; Diagnoza i terapia dzieci autystycznych (KPCEN Bydgoszcz); Terapia logopedyczna dzieci z MPD, masaże logopedyczne, zastosowanie Rozśpiewanych głosek w terapii logopedycznej; Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania; warszaty KLANZA. Praca z dziećmi i na rzecz dzieci jest moją pasją, jestem uparta i cierpliwa, łatwo się nie poddaję. Dzielnie stawiam czoła wszystkim zaburzeniom oraz wadom wymowy. Posiadam szeroki wachlarz zainteresowań, a są to: Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym; Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania; Metoda Dobrego Startu – i jej wykorzystanie w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; Psychologia rozwojowa; Zaburzenia mowy, opóźniony rozwój mowy; Praca z dziećmi z autyzmem, MPD.

 

 Agata Pietrzak – terapeuta

Jestem studentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z modułem przedszkolnym. W Przedszkolu Niepublicznym Bajka jestem terapeutą. Ukończyłam III- stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej. Zrealizowałam kursy: system Językowo-Migowy na poziomie KSS I, Kurs I i II stopnia z Diagnozy i Terapii ręki, PECS, VB-MAPP ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii, diagnozy dysleksji, diagnozy i oceny funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 rż – Profil psychoedukacyjny PEP-r, Metoda wywoływania głosek, kursy z pierwszej pomocy. 

Każdy dzień z dziećmi, jest dla mnie nową niepowtarzalną przygodą, a uśmiechy moich podopiecznych inspirują mnie do dalszych działań. 

 

 mgr Adrianna Szymańska – oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta

Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jestem oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem oraz specjalistą z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. 

Brałam udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, dysleksji – diagnoza i profilaktyka, terapii i edukacji dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi dysfunkcjami ogólnorozwojowymi z wykorzystaniem analizy behawioralnej. Ukończyłam kursy z zakresu diagnozy i terapii ręki, VB-MAPP, treningu jedzenia, treningu czystości, metody werbo-tonalnej, komunikacji alternatywnej PECS, metody wywoływania głosek, ćwiczenia funkcji wzrokowych, treningu umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz z zakresu diagnozy i oceny dzieci z deficytami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R.

Praca z dziećmi jest moją pasją, którą realizuję każdego dnia, aby poprawić jakość funkcjonowania dziecka. 

 

                                                                          

mgr Milena Mikołajczyk -nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika rewalidacyjna- oligofrenopedagogika. Aktualnie uczęszczam na studia podyplomowe z wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.

Ukończyłam trzystopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi oraz diagnozy i terapii ręki. Brałam udział w szkoleniu z terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym, szkoleniu z Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz (I stopień), szkoleniu pt. „ Zespół Aspergera i Autyzm- czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?”, kursie doskonalącym z Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, treningu jedzenia oraz treningu umiejętności społecznych. Ponadto uczestniczyłam w warsztatach pt. „ Edukacja i terapia dziecka z Zespołem Aspergera”, „ Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”, „ Jak nauczyć dzieci sztuki wyrażania emocji”, „ Wczesne wspomaganie rozwoju szansą na lepszy start”.

Praca z dziećmi od zawsze sprawiała mi wiele radości. Uśmiech dzieci jest największą nagrodą jaką możemy otrzymać za naszą pracę. Cechuje mnie spokój i upór w dążeniu do celu. Uważam, że każde dziecko musi mieć możliwość i czas, aby rozwijać się we własnym tempie, a ja jestem po to, by mu w tym pomóc.

 

                                     

mgr Paula Krzyżaniak– pedagog, resocjalizator, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, trener rozwijania umiejętności społecznych, terapeuta

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki i resocjalizacji oraz studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i  oligofrenopedagogiki. Obecnie uczęszczam na studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej.

Jestem osobą ambitną, dążącą do realizacji wyznaczonych celów. Uważam, że w pracy z dziećmi niezmiernie ważne jest ciągłe poszerzanie wiedzy. Ukończyłam trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, certyfikowane szkolenie ,,trener umiejętności społecznych TUS SST (social skills training),  szkolenie z Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz (I stopień), szkolenie z alternatywnej i wspomagającej formy komunikacji MAKATON (poziom podstawowy), szkolenie z diagnozy i terapii ręki (I i II stopień), szkolenie ,,trening jedzenia”, szkolenie z rozwijania koncentracji uwagi i uważności z wykorzystaniem metody P. Dennisona, szkolenie z arteterapii oraz szkolenie ,,Zespół Aspergera i Autyzm, czyli jak pracować z dzieckiem zagadką”.

W Przedszkolu Niepublicznym ,, Bajka’’ jestem terapeutą.  Podczas terapii najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka, dlatego staram się dostosować formy pomocy do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznego.  Każdy, nawet najmniejszy sukces dziecka sprawia mi ogromną radość. Na co dzień kieruję się dewizą – ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” (J. Korczak).

                                 

Powrót
Partnerzy
BenefitSystems

BenefitSystems

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne "Bajka"

ul. Szczęśliwa 7
85-794 Bydgoszcz
tel: 52 344 74 90
email:
info@bajka.bydgoszcz.pl